Ima

Ez a menüpont imaszövegeket tartalmaz. Vannak köztük olyanok, amelyeket én fogalmaztam, olyanok is, amelyeket fölfedeztem valahol, vagy valamiért fontosnak találom, hogy hozzáférhetőek legyenek.

Különösen hasznosnak tartom a démoni hatalmaktól való oltalmat és szabadulást kérő imákat. Nem az a fontos, hogy szószerint ezt és ezt imádkozzuk, a szövegeket mintaként használhatjuk szabad fogalmazású imáinkhoz.

Áldott légy

Nemzeti bűnünk az istenkáromlás. Más népek is használnak szitkozódó formulákat, de nem Isten gyalázásával – vagy legalábbis sokkal ritkábban. Az alábbi imádság Isten dicsőítése. Ilyen és hasonló módon érdemes imádkozni a káromkodás szellemi ellensúlyozására és a káromlás gonosz lelkének visszaszorítására.

Áldott légy, mindenek Alkotója!
Áldott légy, teremtő Bölcsesség!
Áldott légy, felfoghatatlan Szentség!
Áldott légy, mindenható Szabadság!
Áldott légy, határtalan Szeretet!
Áldott légy, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!
Áldott légy, aki az élők Istene vagy és nem a holtaké!
Áldott légy, aki megközelíthetetlen fényességben lakozol!
Áldott légy, Világosság Atyja, akiben nincsen semmi sötétség!
Áldott légy, Szépség Szerzője!
Áldott légy, kifürkészhetetlen Mélység!
Áldott légy Fiad megtestesüléséért a Szűz méhében!
Áldott légy az evangéliumért, amit Fiad hirdetett!
Áldott légy Fiad kereszthaláláért és föltámadásáért!
Áldott légy a Szentlélek kiáradásáért!
Áldott légy a hit ajándékáért!
Áldott légy, aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket!
Áldott légy a földi nyomorúságban és áldott légy a mennyei dicsőségben!
Áldott légy mindenütt és mindörökkön örökké!

Amen.

 

Üdvözlégy Mária

Angyali üdvözlet

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Mária a kis Jézussal keleti ikononA csúcs az, ahonnan minden látható. Az Üdvözlégy csúcsa a közepén elhangzó dicsőítés: Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Jézus az Ige, a kinyilatkoztatás teljessége. Őbenne lakik testi formában az istenség teljessége. Őbenne van a szabadulás, a békesség, a boldogság. Ő a megfellebbezhetetlen igazság, a kimeríthetetlen élet, az ember célbaérkezése és megdicsőülése. Mi, akik áldjuk őt, rátaláltunk életünk értelmére.

Ezt az értelemre-találást az anyaság szemüvegén keresztül szemléljük az első részben, ami tisztán biblikus. Mikor a Szűz női intimitásának legbenső magváig kiszolgáltatja magát Isten Lelkének, teljessé válik kegyelemmel, befogadja a teremtetlen kegyelmet, Istent magát, mint anya a magzatát. Elszakíthatatlanul az Úrral van, az emberi egzisztencia legvégső titkát kapta meg ingyen ajándékként. Egyedülálló szerepet kap, ő ajándékozza nekünk az életet, ami Jézus.

A végső könyörgés a hagyományból származik. Efezusban imádkozták, amikor a 431-es efezusi zsinat megvédte Mária istenszülői címét. Ez a tétel elsősorban Jézusról mond valamit: hogy őbenne nem lehet elválasztani az istenséget az emberségtől, ő személye szerint Isten, és amikor emberként Máriától született, Isten született emberként Máriától, Isten lett testvérünkké. Belépünk tehát életünk két meghatározó mozzanatával, a jelen órával és halálunk órájával Mária istenszülői mivoltának titkába, részt kérve a neki jutott kegyelemből, mi bűnösök. Aki nem bűnös, ne olvassa ezt. De aki megvallja bűneit, annak ez a könyörgés a reménység nukleáris robbanása.

97. (96.) Zsoltár

1 Király az Úr, ujjongjon a föld,
és örvendjen minden sziget!
2 Sötét felhő lebegi őt körül, *
trónját igazság és jog tartja szilárdan.
3 Tűz jár színe előtt, *
és elemészti minden ellenségét.

4 Villámai bevilágítják a földkerekséget, *
látja a föld, és beléremeg.
5 Viaszként szétfolynak a hegyek az Úr előtt, *
az egész föld Urának színe előtt.
6 Igazságosságát hirdetik az egek, *
és nagy fölségét meglátják a népek.

7 Megszégyenülnek mind a bálványimádók, †
akik faragott képeikkel dicsekszenek; *
eléje borulnak mind a bálványistenek.
8 Hallja ezt, és örvendez Sion, †
Júda városai vigadoznak*
a te ítéleted miatt, Uram.
9 Mert magasságos Úr vagy te a világ fölött, *
minden más istennél fölségesebb.

10 Akik az Urat szeretitek, gyűlöljétek a rosszat! †
Az Úr megoltalmazza hívei lelkét, *
a gonoszok kezéből kimenti őket.
11 Fényesség virrad az igazra, *
és öröm a tiszta szívűekre.
12 Örvendjetek, igazak, az Úrban, *
és áldjátok szentséges nevét!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak *
és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, *
most és mindörökké. Amen.

 

Zsoltárszöveg forrása:
Imaórák Liturgiája
(A leginkább imádkozásra alkalmas fordítás)

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban,
az ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását
és az örök életet.

Amen.

Jézus Vére Litánia

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten,
irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen,
irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,
irgalmazz nekünk!
Krisztus Vére, az örök Atya egyszülött Fiának Vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Isten megtestesült Igéjének vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az új és örök Szövetség vére,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a haláltusában földre hullott Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a megostorozáskor kiserkent Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a töviskoronától kicsordult Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a keresztfán kiontott Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, üdvösségünk váltságdíja,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az Oltáriszentségben a lelkek itala és megtisztulása,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az irgalmasság folyama,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a gonosz lelkek legyőzője,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a vértanúk erőssége,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a hitvallók szilárdsága,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, szüzeket termő Vér,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a veszélyben forgók támasza,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a szenvedők enyhülése,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a sírásban vigasztalásunk,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a bűnbánók reménysége,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a haldoklók megnyugvása,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, az örök élet záloga,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója,
üdvözíts minket!
Krisztus Vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb Vér,
üdvözíts minket!

Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
És Istenünk országává tettél bennünket.

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött Fiadat a világ Megváltójává rendelted és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.

Amen.

(Szöveg a Hozsanna énekeskönyv alapján)

Szent Mihály ima

XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult, egyetlen szót sem szólt a körülötte állókhoz, hanem dolgozószobájába sietett és íróasztalához ült. Ott megfogalmazta azokat az imákat, amelyek végzését minden szentmise után elrendelte. Ezek egyike az alább következő imádság Szent Mihály támogatásáért a sátán elleni harcban.

 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

 

Bizalmas munkatársainak XIII. Leó elárulta, hogy ördögien gonosz hangot hallott, amint ezt mondta:

– El tudom pusztítani Egyházadat!

Jóságos hang válaszolt. A pápa úgy érezte, az Úr beszél a sátánnal. Hasonlóan a Jób könyvében zajló párbeszédhez (Jób 1,6-12; 2,1-7), a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye. Ebben a megpróbáltatásban kértek segítséget az ú. n. Leó-imák, amelyeket a pap térdenállva imádkozott a szentmisék végén, egészen a 2. vatikáni zsinatot követő liturgikus reformig, amely a szentmise után minden hozzáfűzött imát megtiltott. A fenti Szent Mihály ima azonban ma is aktuális. Magánimaként nemcsak imádkozható, hanem az Egyház kifejezetten ajánlja is a híveknek a Gonosz elleni küzdelemben.

Onesimo Cepeda mexikói püspök egy lelkigyakorlata után elterjedt a magyar katolikusok között az a tévhit, hogy a Szent Mihály ima be van tiltva. Ez teljesen alaptalan félelem. A püspök atya feltehetően a szintén XIII. Leó pápától származó „Kis exorcizmus” részét képező Szent Mihály imáról beszélt, amely így kezdődik: „Mennyei seregek dicsőséges fejedelme, Szent Mihály főangyal...” Ez valóban tilos a Hittani Kongregáció 1985. szeptember 29-én kelt levele értelmében. A fenti Szent Mihály imát azonban imádkozzuk bizalommal!
 

Szent Mihály segítségéért

Könyörülő Istenünk, küldd el hozzánk hatalmas angyalodat, Szent Mihályt, hogy a mennyei seregek élén szent neved dicsőségéért és a mi lelki szabadságunkért küzdve, a sötétség fejedelmét visszaverje, a lázadó angyalokat elűzze, befolyásuktól mindnyájunkat szabaddá tegyen, s világgá kiáltsa: «Ki olyan, mint az Isten?»

Mert nincs szentség olyan, mint a Te szentséged, nincs hatalom olyan, mint a Te hatalmad, nincs jóság olyan, mint a Te jóságod, és nincs bölcsesség olyan, mint a Te bölcsességed, Urunk és Királyunk, emberek és angyalok Teremtője, aki Fiad vérével megváltást szereztél nekünk a sátán és a gonosz lelkek hatalmából.

Küldd el Szent Mihály arkangyalt és szent angyalaid tündöklő sokaságát oltalmunkra és megvilágosodásunkra, a bűn hálóinak szétszakítására, a csüggedés kísértésének leküzdésére, az istenkáromlás gyalázatának eloszlatására, a gyűlölet és gőg megfékezésére.

Szabadító Istenünk, tisztaság és békesség forrása, adj nekünk győzelmet Jézus föltámadása által, Lelked hatalma által, angyalaid közreműködése által! Oltalmazz meg a gonosztól, hogy a szent angyalok dicsőséges seregével egyesülve áldhassunk és magasztalhassunk mindörökkön örökké.

Amen.

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Ő békességet szerzett a kereszten ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden bűntől, mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket. A tökéletes áldozat Vére, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára, a Vér, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé, tegyen bennünket a Te királyságoddá és papjaiddá, hogy legyőzhessük az ellenséget a Bárány Vére és a tanúságtétel igéje által.

Hints meg bennünket a végtelen értékű Vérrel, hogy távozzék tőlünk a Gonosz. A Vér, amelyben a megváltás és a bűnök bocsánata van, űzzön messze és tartson távol tőlünk minden sötét erőt, minden ártó hatalmat, minden ellenséges befolyást. A jövendő javak Főpapjának dicsőséges Vére hárítson el tőlünk minden démoni támadást, minden tisztátalan lelket, minden hazug és torz szellemet, minden pokoli behatolást, a sátán minden angyalát. Távozzék és fusson tőlünk minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden rontás és romlás. A megfeszített és föltámadt Jézus csodálatos Vére elől meneküljön minden pusztító szellem, minden lázadó angyal, az ősi Kígyó minden mérge.

Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy fehérre moshatjuk ruhánkat a Bárány Vérében. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van, akit Te rendeltél engesztelésül és szabadulásul, az ő Vérében, hit által. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az Igazság és a Szentség Lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak, hogy mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk. Hála neked és dicsőség mindörökké. Amen.

Ez az ima összhangban áll a Hittani Kongregációnak a szabadító imára vonatkozó előírásaival.

Ugyanez videón:


Szép vagy

Szent Bonaventura imája

Mily kimondhatatlanul szép vagy, fölséges Istenem, és mily kristálytisztán tündöklik az örök világosság fényessége! Élet, amely minden életet éltetsz; világosság, amely minden világosságot megvilágítasz! Te tartod örök tündöklésben a sokféle ragyogó fényforrást isteni trónusod előtt az idők kezdetének hajnalhasadása óta.

Ó örök és megközelíthetetlen, csodaszép és édesen áradó forrás, amely minden halandó szem elől rejtve vagy! Feneketlen a mélységed, határtalan a magasságod, megmérhetetlen a szélességed, megzavarhatatlan a tisztaságod.

Belőled tör elő az a folyóvíz, amely megvidámítja az Isten városát (Zsolt 46,5), hogy örömujjongással és magasztaló énekszóval (Zsolt 42,5) dicsőítő himnuszokat zengjünk neked, tapasztalásból bizonyosodva meg arról, hogy tenálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fényt (Zsolt 36,10).

 

(Forrás: Imaórák Liturgiája III. kötet, 544-545. o.)

Loyolai Szent Ignác felajánló imája

Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat. Fogadd el emlékezőtehetségemet, gondolkodásomat és akaratomat mindenestül. Mindazt, ami vagyok és amim csak van, te adtad nekem: én pedig maradéktalanul visszaadom neked, és teljesen átengedem akaratodnak, hogy te irányítsd. Nekem csak azt add meg kegyelmeddel, hogy szeresselek, és elég gazdag leszek, és nem kívánok ezen felül mást.
 

Anima Christi

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem!
Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak hozzád,
és szentjeiddel dicsérjelek téged,
mindörökkön örökké. Ámen.

(A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma, 218. o.)

Gyógyulásért

(Circónak, az Insalata mixta blog szerzőjének tartozom köszönettel a szövegért, szerzője ismeretlen)

Jézus, Te hordoztad a mi betegségeinket, és magadra vetted a mi fájdalmainkat. Te viselted bűneink következményeit - ezért vagyunk mi megmentve. A Te sebeid által gyógyulunk meg. Teljes bizalommal kérünk Téged: moss tisztára minket a Te drága Véreddel, és szabadíts meg hibáinktól, bűneinktől, vétkeinktől! A keresztség vize által, amely a Te megnyitott Szívedből állandóan árad életünkre, kérünk, újítsd meg és növeld Beléd vetett hitünket.

Megváltónk és Királyunk! Gyújtsd lángra szívünket, a szeretetet irántad, az Atya és a Szentlélek, valamint minden ember iránt. Erősítsd reményünket, hogy veled lehetünk az Atya országában. Teljes bizalommal térdelünk Eléd és kérünk, hogy gyógyítsd meg a megtört szíveket tedd a kezedet a fájó sebekre; szabadíts meg minden bűnös ragaszkodástól, az alkoholizmustól, a szexuális megkötözöttségektől, minden démoni rabságból; szabadíts meg attól, hogy értelmetlennek lássam az életet, szabadíts meg attól a kényszertől, hogy másokat kritizáljak, és rosszat mondjak róluk. Szabadíts meg a hatalomvágytól és a gőgtől, a féltékenységtől és a bizalmatlanságtól.

Bocsáss meg azoknak, akik engem félrevezettek, akik befolyására testileg és lelkileg károkat szenvedtem, akik káros szenvedélyekre tanítottak és hamis célokat mutattak. Szabadíts meg a befolyásuktól. Tedd a kezedet fájó sebeimre, hogy azok meggyógyuljanak. Nálad minden lehetséges. Te vagy az én megmentőm. Általad újra rátalálok az életre, megismerem az élet gazdagságát. Bocsáss meg nekem és mindenkinek, ahogyan én is meg akarok bocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Bocsáss meg szüleimnek és testvéreimnek, barátaimnak, házastársamnak, elöljáróimnak és kollégáimnak. Ők maguk sem tudták, mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik és adj nekik békét.

Gyógyítsd meg, Úr Jézus Krisztus, beteg testemet. Értünk viselt töviskoronád és szenvedéseid által gyógyítsd meg az agy, a gerincvelő és az idegek minden betegségét. Tedd rám kezedet, és gyógyíts meg isteni fényeddel és gyógyító erőddel minden daganatot, amely bennem növekedik. Add, hogy sejtjeim újra egészségesen működjenek, ahogyan azt az Isten kezdetben megadta.

Érintsd meg szememet, hogy megkapja és megőrizze a jó látást. Tedd ujjadat a fülemre és nyisd meg, hogy halljak - mindenek előtt Téged halljalak. Érintsd meg a nyelvemet, hogy feloldozd, és a szám Téged dicsőíthessen. Kezed és lábad sebeiért, amelyeket értem viseltél, gyógyítsd meg végtagjaimat, az izületek, az izmos, az inak, a csontok és az ínszalagok minden betegségét.

Csak egy szót szólj, és béna tagjaim meggyógyulnak, és új erővel visznek engem. Nyújtsd ki kezedet és érintsd meg bőröm beteg részeit. Tégy engem tisztává! Ó, Jézusom, Te érettünk hagytad, hogy lándzsával megnyissák oldaladat, erre a sebedre kérlek, erősítsd meg szívemet, tisztítsd meg véremet, és gyógyítsd meg a beteg ereket. Add, hogy az a víz, ami a Te oldaladból folyt ki, megújítson engem, és áldássá váljon számomra. Gyógyítsd meg a veséket, a hólyagot, a nemi szerveket, a mirigyeket és a hormonokat. Gyógyítsd meg a gyomor és a bélrendszer, a máj és az epe betegségeit.

Neked Uram, epét kínáltak italul. Vedd el hát keserűségemet, és ajándékozz meg az Irántad való teljes bizalommal. Ó, Jézusom, érettünk ecetet ittál, vedd el gyengeségemet és tölts el új erővel. Erősítsd meg immunrendszeremet és az ellenálló képességemet. Óvj meg minden fertőzéstől.

Ó, Jézusom, halálodra és feltámadásodra kérlek, ajándékozz meg a benned való új élettel. Gyógyítsd meg a légutakat és a tüdőmet, és töltsd el a Szentlélek leheletével, hogy szüntelenül dicsőíthesselek Téged.

Tanítványaiddal ezt üzented Keresztelő Szent Jánosnak: a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az Evangéliumot. Ezért kérlek Téged, tégy engem is jellé, hogy a világ higgyen, Rád találjon és dicsőíthesse Istent.

Amen.

Hét fohász szabadulásért

Mennyei Atyánk, teremtő Urunk, mindenható örök Isten: hittel imádunk téged, és kérünk Egyszülött Fiad, Jézus Krisztus nevében, vonj bennünket és egész környezetünket, szeretteinket, a ránkbízottakat, ismerőseinket, szomszédainkat, közel- s távollévőket Jézus vérének oltalma alá.

Teljes bizalommal fordulunk hozzád: hagyja el ezt a helyet és mindannyiunkat a sötétség fejedelme és minden tisztátalan lélek; távozzék tőlünk minden ellenséges hatalom, minden démoni erő, minden romboló szellem; Jézus nevében távozzék tőlünk a sátán minden angyala, minden ártó befolyás, minden gonosz fejedelemség és hatalmasság.

Jézus dicsőséges neve elől meneküljön minden démoni lélek; Jézus megváltó vére adjon nekünk szabadulást minden ördögi befolyástól, minden lázadó angyaltól, minden behatolásától a pokolnak, a kárhozat lelkeinek mindenfajta tevékenységétől, a bukott angyalok minden elnyomó hatalmától, a destruktív szellemek minden erőszakosságától, a tisztátalan erők minden sötétségétől, a sátán minden kötelékétől – Jézus megváltó vére teremtsen szabadulást!

Jézus föltámadásának ragyogó világossága töltse el ezt a helyet és töltsön el mindnyájunkat; a Szentlélek újjáteremtő ereje járjon át bennünket; a szentség kenete hasson át; az isteni szeretet gyönyörűsége vegyen birtokba; ne maradjon bennünk esélye a gonosznak; meneküljön a kígyó, meneküljön az emberiség vádlója, meneküljön a sárkány, az ősi kísértő, a mélység angyala, a torz intelligencia, a perverz akarat, a hazugság atyja; vonuljon vissza az ordító oroszlán, amely körüljár, keresve, akit elnyeljen; bukjék a mélybe e világ istene, a kezdettől fogva gyilkos, a kárhozat fejedelme; fusson a sátán és minden szolgája, minden romlott és megrontó szellem, a hamisságnak minden angyala; jöjjön a fény, jöjjön az isteni erő; jöjjön a megfeszített Jézus vérének oltalma, jöjjön a föltámadt Jézus mennyei dicsősége, jöjjön az Atya és a Fiú Lelke, a dicsőség Lelke, a szentség Lelke, az erő, a szeretet és a józanság Lelke, jöjjön és vegye át a hatalmat fölöttünk, az üdvözítő Jézus csodálatos nevében.

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy meghallgatod ezt a kérést, a szabadító Jézus dicsőséges nevében.

Köszönjük, hogy szabaddá teszel Jézusnak, a mi főpapunknak és áldozati bárányunknak szentséges nevében; Jézus gyönyörű nevében, aki békességünk és gyógyulásunk.

Vegyél körül bennünket oltalmaddal: Jézus szent vére oltalmazzon minket, Szentlelked oltalmazzon minket, a Boldogságos Szűz és az üdvözült lelkek imája oltalmazzon minket, Szent Mihály és a mennyei seregek oltalmazzanak minket; gyógyítsd meg lelkünk sebeit gyöngéd jóságoddal, hogy a hit pajzsa megvédjen az ellenség támadásaival szemben, és Isten gyermekeinek szabadságában, örvendező szeretetben szolgálhassunk neked, embertársaink javára és a Te örök dicsőségedre. Amen.

Ez az ima összhangban áll a Hittani Kongregációnak a szabadító imára vonatkozó előírásaival.

Ugyanez videón:


Jöjj Szentlélek

    (A Veni Sancte Spiritus szekvencia magyar átköltése)

Jöjj Szentlélek, szállj közénk,
hozz a mennyből tiszta fényt,
amit nem tud adni más!
Üres a szív nélküled,
jöjj és oszd ki kincsedet,
jöjj szívünkbe, ragyogás!

Lelkünk mélyén új lakó,
bajainkban biztató,
zűrzavarban enyhülés,
fáradságban nyugalom,
forró nyárban fuvalom,
könnyet törlő drága kéz!

Mélyeinkben megmerülsz,
mennyből szálló enyhe tűz,
gyújtó, boldog hatalom!
Könyörülj az emberen,
teremtsd újjá, Végtelen!
Nélküled csak puszta rom.

Ahol gaz van, tépd a gazt,
ami szennyes, mosd meg azt,
ami száraz, azt locsold,
fagyot oldjon meleged,
lágyítsd meg a köveket,
ahol seb van, orvosold.

Hétszer újít meg a hit,
hét ajándék gazdagít,
hogyha átjár szellemed:
tedd termővé életünk,
boldog halált adj nekünk,
örök boldog örömet!

 

 

 

Aranyszájú Szent János az imáról

Aranyszájú Szent János konstantinápolyi püspök, egyháztanító 347 körül született, és 386-ban szentelték pappá. Antiochiában prédikált nagy sikerrel: meglátta a Szentírás mély lelki értelmét, anélkül, hogy allegorikusan magyarázta volna, és rámutatott a konkrét alkalmazásra is. 398-ban konstantinápolyi püspök lett. A császári udvar elleni kritikájával magára vonta a császárnő haragját. Pontusban halt meg száműzetésben, 407-ben.

Legfőbb kincsünk az imádság, az Istennel való beszélgetés; hiszen ez találkozás és együttlét Istennel. Amiként testi szemünk fényessé lesz, mihelyt a fényt megpillantja, úgy ragyog és tündöklik az Isten felé forduló lélek is, szavakkal le nem írható isteni fényben. Persze azt az imádságot értem, amelyik a szív mélyéből fakad, nem pedig csak bizonyos megszokásból történik: nem meghatározott alkalmak és időközök szabják meg, hanem éjjel és nappal szünet nélkül tör elő.

Mert gondolatainkat nemcsak akkor kell Istenre irányítanunk, amikor belefogunk az imádkozásba, hanem az Isten utáni vágyakozásunkat és a reá való emlékezésünket is kapcsoljuk bele mindennapi teendőink végzésébe: a szegények gyámolításába, egyéb gondjainkba és üdvös jótékonykodásainkba. Isten iráni szeretetünk, mint a só, ízt ad mindennapi életünknek, és olyan lesz, mint a kedves ételáldozat az Úr előtt. Ne sajnáljuk, ha sok időt fordítunk is rá, mert egész életünkben mindig nagy haszon árad ránk belőle.

Az imádság a lélek világossága, Istennek igazi megismerése, közvetítő Isten és az emberek között. Az imádság által a magasba emelkedő lélek az egekbe hatol, és kimondhatatlan ölelésekkel karolja át az Urat. Mint a csöppnyi gyermek az anyjához, úgy sír fel, és könnyezve esdi az isteni táplálékot; saját kívánságai szerint kér, de az ajándék, amit kap, különb az egész látható világnál!

Az imádság tiszteletre méltó követünkként van jelen Istennél, megvidámítja a lelket, lecsendesíti érzéseit. Amikor kimondom e szót: imádság, ne szavak egymásutánjára gondolj, hiszen az sóvárgás az Isten után, szavakba nem önthető, kimondhatatlan áhítat, nem is emberi teljesítmény, hanem az isteni kegyelem műve, amelyről az Apostol is azt mondja: „Nem is tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A Lélek azonban maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal” (vö. Róm 8, 26).

Az imádságnak ezt a kegyelmi ajándékát, ha valaki megkapja az Úrtól, ez el nem rabolható kincs lesz számára, és ez a mennyei táplálék teljesen betölti a lelkét. Aki pedig ezt megízleli, az az Úr iránti bensőséges örök szeretetre gyullad, és szívét mintegy lobogó tűzként hevíti. Az imádkozásnak ezt az eredeti módját megvalósítva, díszítsd lelked házát szerénységgel és alázatossággal, tedd ragyogóvá az igazságosság fényével; ékesítsd jó cselekedetekkel, mint művészi aranylemez-díszítéssel, és tedd mutatóssá azt - cifra és díszes kövek helyett - hittel és nagylelkűséggel. Mindezek fölé hajlékod betetőzéséül építsd fel az imádság boltozatát. Tökéletes házat építs tehát az Úrnak, hogy abban, mint fényes királyi házban, láthasd őt vendégül: őt, akinek már-már mintegy élő mását hordozod kegyelme által lelked templomában az imádság erejéből.

( Forrás: Imaórák Liturgiája II. 57-58.)

Tertullianus az imáról

Tertullianus a 2. és 3. század fordulójának termékeny egyházi írója (kb. 160 – kb. 225). Ügyvéd volt az észak-afrikai Karthágóban. Sok értékes hitvédelmi munkát írt, többek között védte az ó- és újszövetség Istenének azonosságát az eretnek Markionnal szemben. Hajlott a rigorizmusra, ami élete utolsó szakaszában a szintén eretnek montanisták közé sodorta. Alábbi szemelvénye retorikai gyöngyszem, szenvedélyes tanúság az imádság értékéről a keresztény életben.

Az imádság lelki áldozat, amely a korábbi áldozatokat eltörölte. Minek nekem megannyi véres áldozatotok? – úgymond az Úr. Elegem volt már a kosokból készült égőáldozataitokból és a hízlalt borjak hájából. A bikák és bakok vérét nem kívánom (Iz 1, 11). Ki kívánja ezeket kezetekből? (Vö. Iz 1, 12).

Hogy mit kíván tőlünk Isten, arra az evangélium tanít: Elérkezik az óra, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Lélek az Isten (Jn 4, 23-24), tehát ilyen imádókat kíván.

Mi vagyunk az igazi imádók és az igazi papok. Midőn ugyanis lélekben imádkozunk, lelki áldozatként mutatjuk be imádságunkat, mint Istennek tetsző és kedves áldozatot. Így kívánta ezt az Úr, és ilyen imádókról gondoskodott.

Ezt a tiszta szívből áhítatos, hittel táplált, az igazsággal gyógyított, az ártatlanságban érintetlen, a megtartóztatásban tiszta, szeretettel megkoszorúzott, jó cselekedeteink által zsoltárokkal és himnuszokkal kísért áldozatot kell nekünk Isten oltárához vinni, amely mindent ki fog eszközölni nekünk Istentől.

Megtagad-e Isten bármit is attól az imádságtól, amely lélekből és igazságból fakad? Hiszen ilyent kíván. Olvassuk, halljuk és hisszük, mennyi bizonyság szól az ilyen imádság hatékonyságáról!

Az ószövetségi imádság is megszabadított tűzvésztől, vadállatoktól és éhínségtől, pedig nem Krisztustól nyerte erejét.

Mennyivel hatékonyabb a keresztény imádság! Nem az enyhülés angyalát állítja a lángok közé, az oroszlánok száját nem zárja be, az éhezőknek sem nyújt bőséges eledelt, és a kegyelem ajándéka a szenvedés érzéséből semmit sem vesz el, de helytállással vértezi fel a tűrőket, a szenvedőket és a fájdalomtól gyötörteket; erőt ad a kegyelem mellé, hogy megtudja a hit, mit nyer el az Úrtól, és megértse, mit kell Isten nevéért szenvednünk.

De fordítva is áll. Egykor az imádság büntető csapásért folyamodott, ellenséges hadakat zúdított a népre, és távol tartotta a jótékony esőt. Most viszont a megigazultságból fakadó imádság elfordítja Isten minden haragját, gondoskodik az ellenségről is, és az üldözőkért könyörög. Csoda-e, ha esőt tud kieszközölni az égből, amikor már tüzet is ki tudott esdeni? Egyedül az imádság indítja meg Istent. Krisztus azonban úgy akarta, hogy az imádság semmiféle rosszat se eredményezzen többé, hanem minden ereje a jó ügyet mozdítsa elő.

Ezért az imádság nemcsak arra szolgálhat, hogy az elhunytak lelkét a halál ösvényéről visszahívja, a nyomorékokat meggyógyítsa, a betegeket egészségessé tegye, az ördögtől megszállottakat meggyógyítsa, a börtönök ajtaját megnyissa, az ártatlanul szenvedők bilincseit összetörje, hanem ugyanez az imádság eltörli a bűnöket, messze űzi a kísértéseket, megszünteti az üldözéseket, megvigasztalja a kislelkűeket, örömmel tölti el a nagylelkűeket, irányt mutat a vándoroknak, lecsendesíti a viharokat, elrémíti a rablókat, táplálja a szegényeket, vezeti a gazdagokat, felemeli az elbukottakat, fenntartja a botladozókat, megerősíti az állókat.

Az angyalok is mindnyájan imádkoznak. Imádkozik minden teremtmény. Imádkoznak a háziállatok és a vadállatok, meghajtják térdüket, és az istállókból vagy a barlangokból kijővén nem néma szájukat emelik az égre, hanem a maguk módján hallatják hangjukat. Sőt az ébredő madarak is az ég felé röppennek, és kezek helyett szárnyukat terjesztik ki kereszt alakban, és daluk imádságnak tűnik.

De mondjunk még többet is arról, hogy miért kell imádkozni? Maga az Úr is imádkozott, akinek tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké.

( Forrás: Imaórák Liturgiája II. 209-211.)

Szent I. Kelemen pápa imája

Kelemen harmadik utóda Péternek a római püspöki székben (92-101). Fennmaradt a korintusiakhoz írott levele, amelyből az alábbi ima származik.

Mindenség Alkotója! Add, hogy reméljünk a te nevedben, aki minden teremtmény ősoka vagy; kérjük, hogy nyisd meg lelkünk szemét, hogy így megismerjünk téged, aki egyedül vagy fölséges a magasságban, és a legszentebb szentélyben lakozol. Te megtöröd a kevélyek gőgjét, meghiúsítod a pogányok terveit, felmagasztalod az alázatosakat, és megalázod a gőgösöket; gazdaggá és szegénnyé te teszel, a halált, az üdvösséget és az életet te adod, te vagy az egyetlen jótevője a lelkeknek, és minden ember Istene. Te a mélységeket szemléled, megvizsgálod az emberek tetteit, a bajban levőket segíted, a kétségbeesetteket megszabadítod. Te vagy minden lélek Teremtője és gondviselője. Te sokasítod meg a föld népeit, és te választod ki közülük azokat, akik téged szeretnek a te Fiad, Jézus Krisztus által, akiben minket tanítottál, megszenteltél és dicsőségre emeltél.

Kérünk téged, Urunk, légy segítőnk és oltalmazónk. Szabadítsd meg azokat, akik közülünk szorongattatást szenvednek; az alázatosaknak irgalmazz, az elesetteket karold fel, az ínségeseket segítsd, a betegeket gyógyítsd, néped tévelygőit térítsd meg. Tápláld az éhezőket, váltsd ki foglyainkat, támogasd a gyöngéket, vigasztald a kislelkűeket. Hadd ismerje meg minden nép, hogy egyedül te vagy az Isten, és a te Fiad, Jézus Krisztus, mi pedig a te néped és nyájad juhai vagyunk (Zsolt 78, 13).

Te örök teremtő tervedet a látható világ által nyilvánítottad ki. Te alkottad, Urunk, a földkerekséget, hűséges vagy minden nemzedéken át, igazságos vagy ítéleteidben, csodálatos vagy hatalmadban, és nagy vagy tetteidben. Bölcs vagy alkotásaidban, és gondviselő teremtményeid fenntartásában, jóságos a gondoskodásban, és hűséges azokhoz, akik bíznak benned; kegyes és irgalmas vagy. Bocsásd meg gonoszságainkat, gazságainkat, bűneinket és vétkeinket.

Ne tudd be szolgáid és szolgálóid egyetlen vétkét sem, hanem tisztíts meg minket a te igazságodban, igazgasd lépteinket, hogy jámborságban, igazságban, szívünk egyszerűségében járjunk, és azt tegyük, ami előtted és fejedelmeink előtt jó és kedves.

Kérünk, Urunk, ragyogtasd ránk arcodat, hogy békességben élvezzük javainkat, és védve legyünk hatalmas karod által. Fölséges kezed óvjon meg minden bűntől, és szabadítson meg azoktól, akik igaztalanul gyűlölnek minket.

Adj egyetértést és békét nekünk is és a föld minden lakójának is, amint megadtad atyáinknak, akik hitben és igazságban kérték ezt tőled. Csak te magad adhatod meg nekünk ezt és a többi jót. Téged magasztalunk, lelkünk pártfogója és főpapja, Jézus Krisztus által, kiben legyen neked dicsőség és magasztalás, most és minden nemzedéken át és mindörökkön örökké. Amen.

Halloween esti mise előtt

Night of Light
Mindenható Isten, végtelen Szentség, minden jó forrása! Áldd meg ezt az estét, összes szentjeid ünnepének előestéjét. Hisszük, hogy ők velünk imádkoznak mennyei dicsőségedben. Hisszük, hogy olyan imádkozó közösségbe tartozunk, amely az összes hívő imájával átfogja a földgolyót, és üdvözült szentjeid imádságával együtt, akik látják dicsőséges arcodat, mennyei trónusodig ér. Hisszük, hogy ebben a közösségben egyek vagyunk szent angyalaiddal, a dicsőséges kerubok és szeráfok énekével olvad egybe imánk, amikor készülünk belépni Fiad szent testének és vérének húsvéti misztériumába. Kérünk, most ne vétkeinket tekintsd, hanem Szent Fiad húsvéti áldozatának erejét, mert a mi Főpapunk áthatolt az egeken, és Jézus Vérének erejében beléphetünk a Szentek Szentjébe. Add nekünk Lelkedet, hogy szentséged végtelen erejével megérinthessük és eloszlathassuk a sötétséget, amely a Földet és az emberi szíveket borítja.

Jézus üdvözítő nevében ellene mondunk a sötétség fejedelmének és a hozzá tartozó  szellemi valóságoknak, ellene mondunk a sátánnak és minden angyalának. Ellene mondunk a démoni fejedelemségeknek és hatalmasságoknak, különösen azoknak, akiket a pogány Halloween hagyomány nevében felidéznek.  Ellene mondunk a kísértetek és boszorkányok ünnepének, ellene mondunk a halottidézésnek és az ördöggel való szövetkezésnek. Ellene mondunk a varázslásnak, a jóslásnak, a rontásnak és a pogány misztikának. Ellene mondunk minden démoni praktikának, minden felelőtlen játéknak a természetfölöttivel, ellene mondunk a rendetlen kíváncsiság kielégítésére kiagyalt ezoterikus elméleteknek. Ellene mondunk az imádság és a keresztény szertartások babonás felfogásának, a hamis magánkinyilatkoztatásoknak, és minden engedetlenségnek Szent Egyházaddal szemben. Ellene mondunk a hitetlenségnek és a racionalizmusnak, ellene mondunk a hit és a mágia minden összetévesztésének. Ellene mondunk a hamis erkölcsi tanításoknak, a mesterségesen kiagyalt megtévesztő vallásoknak, az "igen" és "nem" minden fölcserélésének. Igent akarunk, amely valóban igen, és nemet akarunk, amely valóban nem. Igent mondunk az igazságra és nemet a hamisságra, igent mondunk a szentre és nemet a szentségtelenre, igent mondunk a tisztaságra és nemet mondunk a mocsokra. Világosságot akarunk, amely valóban világosság, és el akarjuk utasítani azt, ami sötétség. Segíts meg, világosság Atyja! Segíts meg, irgalmas Teremtő! Segíts meg, élet Ura! Te, aki megközelíthetetlen világosságban lakozol, vezess bennünket világosságba és fordítsd el szívünket minden sötétségtől!

Hiszünk a világ világosságában, aki életünk, megigazulásunk, megszentelődésünk, békességünk és reménységünk lett, hiszünk egyszülött Fiadban, Jézus Krisztusban.  Az ő szent nevében kérünk: legyen ez az éjszaka a fény éjszakája, szentjeid éjszakája, a kiolthatatlan világosság  felragyogásának éjszakája. Jézus dicsőséges nevében távozzék tőlünk minden sötét hatalom, minden ellenséges erő, minden démoni lélek. Jézus drága vérének erejében szűnjék meg bennünk és fölöttünk minden ártalmas lelki befolyás, minden mágikus kötelék, minden destruktív erő, minden ellenséges uralom, a szellem minden perverzitása, a szív vágyainak minden eltorzulása, a lélek minden tévútja, minden szennyes ragaszkodás, minden elsötétülése az értelemnek, minden megficamodása az akaratnak!   Jézus nevében távozzék a sötétség hatalma! Meneküljön a démoni sereg Szent Mihálynak és az ő angyalainak villogó kardja elől, az igazság ereje elől! Omoljék össze minden erődítménye a pusztító légióknak bennünk és körülöttünk! Jöjj, Urunk Jézus! Jöjj, Isten szabadító Szentlelke!  Jöjjetek, Isten hatalmas angyalai! Vegyétek birtokotokba ezt a helyet, vegyétek birtokotokba gondolkodásunkat és akaratunkat, segítsetek bennünket a Világosság Atyja elé állni a Mennyei Dicsőség Éjszakáján!  Jöjj, Isten mindenható Lelke, szentelj meg bennünket!

Ének: Jöjj, Szentlélek Úristen... (Ez alatt az asszisztencia elfoglalja helyét)

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Kármel Szüze

Kármel Szüze, édesanyám, egészen neked szentelem magam, egész létemet bizalommal neked adom. Fogadd el azt, ami volt: múltamat. Fogadd el azt, ami van: jelenemet. Fogadd el azt, ami lesz: jövőmet. Ezzel a teljes odaszenteléssel bizalommal neked adom mindazt, amim van, mindazt, ami vagyok, mindazt, amit az Örök Atyaistentől, szentséges Fiadtól és a Szentlélektől kaptam. Bizalommal neked adom értelmemet, akaratomat és szívemet. Kezedbe adom szabadságomat, aggodalmaimat, minden reményemet és minden vágyamat, bánataimat és örömeimet. Vállald magadra egész életem és minden cselekedetem gondját, hogy hűségesebben szolgáljak a Szentháromság Egy Istennek, és segítségeddel eljussak az örök életre.

Nagy Úrnő, bizalommal neked adom testemet, érzékeimet, hogy mindig tiszták legyenek és segítsenek az erények gyakorlásában. Bizalommal neked adom lelkemet, hogy őrizd meg szabadnak a világ, a test és az ördög kísértéseitől. Segíts, hogy a tiédhez hasonló szentségre jussak, hadd legyek hasonló Fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Rád bízom buzgóságomat és áhítatom forróságát, hogy hitem napról napra megújuljon. Rád bízom minden szeretetemet, hogy úgy szeressek, ahogy te szerettél, és ahogy Jézus kívánja, hogy szeressünk. Rád bízom bizonytalanságaimat és szorongásaimat, hogy Szívedben találjak segítséget, biztonságot, világosságot életem minden pillanatában.

Ezzel a felajánlással elhatározom, hogy követem életedet szerénységben, alázatban és tisztaságban. Ellene mondok mindannak, ami egy ilyen Mária-formájú élettel ellentétes, és elfogadom az áldozatokat, amelyeket egy ilyen élet magával hoz; megígérem, hogy Isten kegyelmének segítségével ehhez az elhatározáshoz hűséges maradok.

Ó minden ember anyja, életem és cselekedeteim Úrnője, intézkedj felőlem és mindenről, amim van, hogy életem mindig az evangéliumhoz illő legyen, a te vezetéseddel, Tenger Csillaga. Ó ég és föld Királynője, a Megváltó szentséges Anyja, Kármel-hegyi Szűzanya, egészen tied vagyok, és veled egyesülve akarok maradni, most és mindig, hogy veled együtt és az összes angyalokkal és szentekkel – különösen védőszentjeimmel – együtt imádjam Fiadat, Jézus Krisztust és a teljes Szentháromságot mindörökkön örökké.

Amen.

Forrás:

http://www.hieronymus.us/Orationes/Carmelus.htm

Zita királyné boldoggá avatásáért

Zita királyné idős korábanMennyei Atyánk, te Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak megaláztatása által megszabadítottad a világot; őt pedig, aki király volt, de értünk szolgává lett és odaadta életét sokakért, felmagasztaltad.

Add jóságosan, hogy szolgálódat, Zita királynét, Egyházad oltárain tisztelhessük. Benne a hitnek, a próbatételek idején is élő reménynek és a te isteni gondviselésedbe vetett rendíthetetlen bizalomnak csodálatos példáját adtad nekünk.

Add kérünk, hogy férjével, Boldog Károly királlyal együtt a házastársak számára a hitvesi szeretet és hűség példaképe, a családok számára pedig a keresztény nevelés tanítómestere lehessen. Zita királyné minden nehézség közepette kitárta szívét az emberek, különösen is a legszegényebbek felé. Add, hogy ezért mindenki számára a szolgálat és a felebaráti szeretet példaképévé válhasson.

Közbenjárására hallgasd meg kérésünket (itt röviden megemlíthető a kérés). Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Miatyánk, három Üdvözlégy, Dicsőség.

Imprimatur: 09/07/2009
+ Mgr. Yves Le Saux
Le Mans-i püspök

Az imameghallgatásokat kérjük a következő címre jelezni:

Association pour la béatification de l'Impératrice Zita
Abbaye Saint-Pierre
1, place Dom Guéranger
F-72300 Solesmes
Franciaország

Forrás: 

http://www.beatification-imperatrice-zita.org/pages/magyar/ima.php

Boldog és termékeny házasság voltBourbon-Pármai Zita hercegnő 1892. május 9-én született Pianoréban, Lucca körzetében, Olaszországban. 1911. október 21-én lett Habsburg-Lotaringiai Károly főherceg felesége. Szerelmi házasság volt. 1916-ban férje követte elhunyt nagybátyját, Ferenc Józsefet az osztrák császári és magyar királyi trónon. Két éves uralkodása során  Zita segítette Károlyt a békéért és a szociális igazságosságért való erőfeszítéseiben. (Jellemző epizód: Zita a magyarok kedvéért megtanult tejfölös paprikás csirkét készíteni.)  A mély katolikus hittől áthatott házaspárnak nyolc gyermeke született.

Bourbon-Pármai Zita mint császárné és királynéAz első világháború végén Zita követte Károlyt svájci száműzetésébe, két sikertelen magyarországi hazatérési kísérletébe, majd a Madeira szigetére való internálásába. Itt Károly 1922. április 1-én meghalt. Özvegye Spanyolországban, Belgiumban, Kanadában és az Egyesült Államokban élt, a második világháború után pedig 1952-ben települt haza Európába.  1982-től otthona a svájci Chur melletti Zizers kolostor volt. Itt halt meg 1989. március 14-én. Temetése Bécsben történt ugyanezen év április 1-én.

Férjét 2004-ben boldoggá avatta II. János Pál pápa. 2008-ban a Szenttéavatási Kongregáció hitelesítette Isten szolgája, Zita királyné boldoggáavatási eljárásának megkezdését a Le Mans-i egyházmegyében.